اسمس دلتنگی و شکلک های کامنت گذاری

من وتوزیربارانیم.چتربرای چه؟خیال که خیس نمی شود...

به یادتم

یادهاهیچگاه فراموش نمی شوندحتی به اجبارودوستی هاماندنی اندحتی باسکوت


                 فاصله گاهی نگاهاراازهم دورمی کند                                                            اماقدرت نداردیادهاراازهم جداکند...


           یادته؟جناق می شکستیم ومیگفتیم یادم تورافراموش!                                            ولی امروزتمام استخوانهایم شکسته امابازهم به یادتم!!


 درمخفی گاه ذهنت کسی که دوستش داری میماند،حتی در دوری وجدایی...


                           اگرخرابی خرابتم

                اگرهستی کنارتم

               اگرنیستی به یادتم


 یاده کسی کردن دل میخواهدنه دلیل امروزازته دل یادت کردم بی دلیل....!


            عزیزم ستاره هاهیچ وقت ازیاده اسمان نمی روند                                              بگذاردل من اسمان باشدویادتوستاره


 مهربان ترین قلب هابرای کسانی است که بامحبت دیگران رایادمیکنند،به یادتم .


 نزدیک ترین فردبه توهمون کسی استکه ازدورترین فاصله همیشه به فکرته....              به یادتم رفیق


 تقدیم به توکه قالیچه یادت راهرگزدرایوان فراموشی پهن نخواهم کرد...


 اینجاهنوزهم یادت هس هنوزهم همیشه یادت مهربان ترازخودت است...راستی یادت بخیر!!


 یادم باشه

یادت بدم

یادبگیری

که یادت

همیشه تویادمنه


 فریادراهمه می شنوند،هنرواقعی شنیدن صدای سکوت است!بی صدابه یادتم.


 اگربپرسنداخرین نفست به یادکیست خواهم گفت به یادکسی که بی وفایی درذاتش نیست...


اشتباه ازمن بودپررنگ نوشته بودمت سخت پاک میشوی...امامن پاکت میکنم!!!


 اینجازمان چندساعتی جلوتراست:

هروفت خورشیدرابالای سرت دیدی بدان درغروبی دلگیربه تومی اندیشم... 


 فراموش شدنی نیستندهمانان که باخط مهربرقلبمان هک شدند،حتی اگردورند.


ستارهاچشمک میزنن تابگن توفاصله وسکوت هم میشه گفت به یادتم...


پیام هایم گاه گاه هست ولی انچه ابدی است،یادتواست.....


 امشب به رسم معرفت یادی زیاران میکنم درغربت تاریک وسردازغم حکایت میکنم


امشب وجودم خسته است ازسردی دلهای سردایاتوهم دریادمن هستی دراین شبهای سرد 


 عزیزم اگرخواستی فراموشت کنم به این سایت برو

comخوابشوببینیwww. 

[ جمعه دهم بهمن 1393 ] [ 12:10 ] [ ابوالفضل ساغری ] [ ]


اسمس رفاقتی

ماجام رفاقت باهرکه نوش کنیم نامردروزگاریم اگربخواهیم او رافراموش کنیم..

 


دوستان بزرگ مانندکوه اندکه هرچه ازانهادورترشویم                                           عظمت انهابیشترنمایان ترمی شود...


 ای دوست من تورانمی دانم ولی من دررفاقت اینگونه ام پایدارتاپای دار.!!


بیگانه شدی دوست حرفی وحدیثی وکلامی بفرس                                      مارانه دراین غمکده عمری باقیست تاخرده نفسی هست پیامی بفرست 


         وقتی واردروزهای سخت زندگی ات شدی                                                         وازان هارهایی پیداکردی به اطرافت نگاه کن.                           همان هایی که هنوزکنارت مانده انددوستان واقعی توهستند


دوستای خوب مثل عقربه ساعت هستن                                                    فقط گاهی وقتاهمدیگه روملاقات میکنن ولی همیشه باهم هستند...


 ای دوست تکیه مکن برعصای تنهاییت... شانه های من راخدابرای توافریده...


 سکوتی کرده ام که صدایش به اسمان هفتم هم رسیده...                                       وای به حال وقتی که بخواهم فریادبزنم


همون وقت خیلی دیرمیشه که بفهمی اونی که همیشه ساکت بود              یشترازهمه دوست داشت اماتوحواست به شرین زبونی های یه عشق دوروغی بود....

 

[ شنبه چهارم بهمن 1393 ] [ 16:15 ] [ ابوالفضل ساغری ] [ ]


جملات زیباواموزنده

                                              هیچ وقت شخصی وفاداررابه نقطه ای نرسان                                        که دیگرهیچ علاقه ای نسبت به شماباقی نماند..


          همان هایی که درتاریک ترین شبهایت توراتنهانمیگذارند                                           همان افرادی هستندکه سزاوارهمنشینی                                                         درروشن ترین روزهایت هستند...


 وقتی تنهاهستی مواضب افکارت ووقتی بادیگرانی مواضب گفتارت باش..


           ازردن انسان هاتنهاچندثانیه طول میکشد                                                      ولی گاهی التیام دادنش چندسال طول می کشد 


                   نگرانی هاازسختی فرداچیزی کم نمی کند                                              بلکه فقط شادی امروزت راازبین می برد                                            پس باشادی به استقبال فردابرو


       من رابرای همینی که هستم دوست داشته باش                                              نه برای اونی که تومیخوای باشم.


هیچ وقت ازکسی که دوستتان داردسوءاستفاده نکنید.                                      هیچگاه به کسی که به تونیازداردنگوسرم شلوغ است...                        هیچ وقت به اون کسی که واقعابه شمااعتمادداردخیانت نکنید.


هرگزاونی که همیشه بایاده توهست رافراموش نکن.


روزی خواهیدتوانست کسی راپیداکنیدکه گذشته شمابرایش اهمیت ندارد                             چون میخواهداینده ات باشد


زمانی که خوشحالی ازموسیقی لذت می بری ولی وقتی ناراحتی.                              آن آهنگ رادرک میکنی...


هیچ وقت ازجلوبه گاو،ازعقب به اسب                                                  وازهیچ سمت به یک احمق نزدیک نشو.


واقعاچه دنیای زیبایی می شداگرادم هاقلبی مثل قلب یک سگ داشتند                             به هرکه دل می بستندوفادارش می ماندن...


خودت راباتمام وجودباورداشته باش                                                     بدان قدرتی درونت است که ازهرمانعی عبورمی کند


کاشکی یادمیگرفتیم برای خالی کردن خودمون کسی رولبریزنکنیم...


 اینکه گمان میکنیم بعضی چیزهامحال است                                             بیشتربرای ان است که برای خودمان عذری اورده باشیم.


دیگران راببخش نه واسه اینکه لایق بخشیده شدن هستند                                      به این خاطرکه تولایق آرامش هستی.


تازمانی که خوده مابهترفکرنکنیم هیچ چیزی بهترنمی شود.


  ترس من ازمردن ورفتن به ان دنیانیست                                                   ترس من ازدیدن دوباره ادم های این دنیاست!!


  بی ارزش ترین انسان کسی است که خوب بودن دیگران را                                     برحسب زرنگ بودن خودبگذارد..!


ماامروززنده ایم وهیچ وقت به فردااعتباری نیست..                                          پس همیشه یادت باشدبه عزیزانت بگویی که دوستشان داری.                 

[ چهارشنبه یکم بهمن 1393 ] [ 17:54 ] [ ابوالفضل ساغری ] [ ]


جملات بسیارزیباودلنشین

                                  من تورادوست ندارم...دوستت ندارم..                                                      ولی نمیدانم چراهروقت که نیستی گریه ام میگیرد!!


فقط برای یک ثانیه عاشقم باش،من باتری ساعتم رابرای همیشه درمیاورم!!!! 


 همیشه بدان تویادگاری همان روزهایی هستی که نه فراموش میشودونه تکرار...


       مثل برگ های پاییزی همیشه دردست بادم..                                           ازتودورم ولی هیچ وقت ازیادم نخواهی رفت


اگرچه ازمن یادی نکنی امامن همیشه به یاد توهستم دل به پیامی که ندادی بستم


   دلتنگم برای همان روزهایی که معنی خداحافظ، فقط تافردابود...


بعدازتودیگرهمیشه اسمان چشم هایم ابری هست...                                                                                         


بعضی جمله هاارزش خوانده شدن ندارن پس خیلی زودتحت تاثیرجمله هاقرارنگیر...


    http://s3.picofile.com/file/7405063545/10.gif        

[ سه شنبه سی ام دی 1393 ] [ 16:28 ] [ ابوالفضل ساغری ] [ ]


دوستی

    دوستی هاشایدخاموش شوداماهیچ وقت فراموش نمی شودند.                                               بین مانه خاموشی هست ونه فراموشی                                              دل من فرش پای دوستانی است که هرزگاهی یادی ازمنه خسته میکنند...


                     عشق یعنی چون خورشیدتابیدن برشبهای دوست                                          وچون برف،ذوب شدن برغمهای دوست


نم نم عشقت رابادریای محبت دیگران عوض نمیکنم                                                حتی اگردرطوفان غمت بمیرم...                                                                                                                                                 

[ یکشنبه بیست و هشتم دی 1393 ] [ 18:17 ] [ ابوالفضل ساغری ] [ ]


چشم گذاشتم وتورفتی.ولی هیچ وقت تاهمیشه شمردن شرط بازی نبود...                                            همیشه بالاترازسیاهی هم رنگی هست.مثل رنگ همین روزهای من!!!                              

[ یکشنبه بیست و هشتم دی 1393 ] [ 11:47 ] [ ابوالفضل ساغری ] [ ]


شمع

                      دوست دارم شمع باشم دردل تاریکی شب هابسوزم.                                    روشنی بخشم به انکه دوستش دارم خودم تنهابسوزم                                                                    

[ شنبه بیست و هفتم دی 1393 ] [ 12:40 ] [ ابوالفضل ساغری ] [ ]


دروغ

                 تمام زشتی های دنیادریک اتاق جمع می شود                                            وتنهاباکلیدی به نام دروغ درآن بازمی شود.                                                                                                                                          هیچ وقت به همدیگه دوروغ نگویم ادم به همین هادل می بندد


         تافهمیدی خریدارواقعی هستم گران                                              شدی تویی که برای دیگران مفت هم نمی ارزیدی


              هیچ وقت طعم ان دوروغ هایی که                                                   به خوردمن دادی شیرین نمی شود...


   تودروغ میگویی تامن راخوشحال کنی!!ومن هم باورمیکنم تاتوازمن دلگیرنشوی...                                                                                                                

[ جمعه بیست و ششم دی 1393 ] [ 20:29 ] [ ابوالفضل ساغری ] [ ]


اموزنده

بعضی وقت هابهتراست ادم هاازهم دورباشند تاقدرهمدیگه رابدانند...                                                             برایش نوشته بودم به امیدفردای بهتر..                               چندوقت بعدفهمیدم ازدواج کرده                                                                                    بعدافهمیدم آن روزالف فردارایادم رفته بودبنویسم..            

[ پنجشنبه بیست و پنجم دی 1393 ] [ 2:19 ] [ ابوالفضل ساغری ] [ ]


عشق

  دراین روزهااب وهوای دلم انقدربارانی شده                                                  که لباس های دلتنگیم رافرصتی برای خشک شدن نیست                                     وقتی که عاشق کسی شدی مواضب خودت باش شب های باقیمانده ی عمرت به این سادگی صبح نمیشود...                                         

[ چهارشنبه بیست و چهارم دی 1393 ] [ 13:57 ] [ ابوالفضل ساغری ] [ ]